სრული ზომის ფოტო

  * რუკაზე მოცემულია "ფრინეტი" -ს დაფარვის ზონა.  მონიშნულ ტერიტორიაზე შესაძლებელია ინტერენტი ინსტალაცია ნებისმიერ წერტილში თუ არ არსებობს ისეთი ხელის შემშლელი ფაქტორები როგიცაა სამონტაჟო ტერიტორისს წინ, გადამცემის მხარეს არსებული ხე(ები) და/ან  მაღალი შენობა-ნაგებობები.

  * კლინტის სურვილის შემთხევაში დამატებითი ტექნიკური რესურსის გამოყენებით შესაძლებელია ინტერნეტის რთულად მისაღებ, ასევე დაუფარავ ადგილში მიწოდება. ასეთ შემთხვევაში პირველადი გადასახადი განისაზღვრება შესასრულებელი სამუშაოების მიხედვით.

  * სხვა დანარჩენი, ამ ეტაპზე დაუფარავი ტერიტორიის ათვისება მიმდინარეობს და დაფარვის ზონა ფართოვდება სისტემატიურად. ინფორმაცია ყოველი ახალი დაფარვის ზონის შესახებ გამოქვეყნდება ტესტირების რეჟიმის დამთავრებისთანავე.